چگونه در زبان MQL ایجاد یک کندل جدید را شناسایی کنیم؟

در اینجا دو نمونه کد برای شناسایی کندل جدید با استفاده از زبان MQL ارائه شده است.

				
					static int BARS;
bool IsNewCandle() {
	if (BARS != Bars(Symbol(), PERIOD_CURRENT)) {
		BARS = Bars(Symbol(), PERIOD_CURRENT);
		return (true);
	}
	return (false);
}
				
			
				
					datetime NewCandleTime = TimeCurrent();
bool IsNewCandle() {
	if (NewCandleTime == iTime(Symbol(), 0, 0)) return false;
	else {
		NewCandleTime = iTime(Symbol(), 0, 0);
		return true;
	}
}
				
			

Share with your friends

سبد خرید
پیمایش به بالا