در اینجا دو نمونه کد برای شناسایی کندل جدید با استفاده از زبان MQL ارائه شده است.

static int BARS;
bool IsNewCandle()
 {
  if(BARS!=Bars(Symbol(),PERIOD_CURRENT))
   {
   BARS=Bars(Symbol(),PERIOD_CURRENT);
   return(true);
   }
  return(false);
 }
 
datetime NewCandleTime=TimeCurrent();
bool IsNewCandle(){
  if(NewCandleTime==iTime(Symbol(),0,0)) return false;
  else{
   NewCandleTime=iTime(Symbol(),0,0);
   return true;
  }
}
 

Share with your friends

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on reddit
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email