چگونه در زبان MQL ایجاد یک کندل جدید را شناسایی کنیم؟

در اینجا دو نمونه کد برای شناسایی کندل جدید با استفاده از زبان MQL ارائه شده است.

static int BARS;
bool IsNewCandle()
 {
  if(BARS!=Bars(Symbol(),PERIOD_CURRENT))
   {
   BARS=Bars(Symbol(),PERIOD_CURRENT);
   return(true);
   }
  return(false);
 }
 
datetime NewCandleTime=TimeCurrent();
bool IsNewCandle(){
  if(NewCandleTime==iTime(Symbol(),0,0)) return false;
  else{
   NewCandleTime=iTime(Symbol(),0,0);
   return true;
  }
}
 

Share with your friends

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on reddit
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
به بالای صفحه بردن