چگونه در زبان MQL ایجاد یک کندل جدید را شناسایی کنیم؟

در اینجا دو نمونه کد برای شناسایی کندل جدید با استفاده از زبان MQL ارائه شده است.